Bạn sử dụng SEO lover hosting làm muốn thay đổi IP? 3 bước dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng thực hiện được thao tác đó.

Bước 1: Trên Menu, chọn “SEO IP Manager”

Bước 2: Trên IP list, tìm tên miền bạn muốn thay đổi IP => Chọn icon “Action”

Bước 3: Xuất hiện cửa sổ “Change IP Website” cho phép bạn lựa chọn IP mà bạn muốn => Bấm “Change”

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM